montaż anteny satelitarnej, montaż anten satelitarnych monitoring, alarm, telewizja cyfrowa, telewizja satelitarna, regulacja anteny, dvb-t
Lubię to

Gwarancja jakości

 1. Gwarant udziela 12/24-miesięcznej gwarancji na wykonany montaż.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu montażu.
 3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe wskutek niewłaściwego wykonania usługi przez Gwaranta lub wynikające z wad materiałów dostarczonych przez Gwaranta.
 4. Gwarancji nie podlegają:
   • uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane nadmierną lub niewłaściwą eksploatacją, naturalne zużycie materiałów w wyniku eksploatacji,

   

   • uszkodzenia powstałe wskutek używania do celów niezgodnych z przeznaczeniem,

   

   • uszkodzenia lub wady spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, w szczególności powstałe wskutek zalania, działania bardzo silnego wiatru, bardzo wysokiej temperatury, zanieczyszczenia,
   • uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, konserwujących lub czyszczących,

   

   • uszkodzenia lub wady tkwiące lub powstałe w materiałach lub urządzeniach dostarczonych przez Zamawiającego.

   

 5. Klient powinien zgłosić wady niezwłocznie po ich wykryciu
   • telefonicznie – pod nr tel. 733 047 307 lub 792 337 816 (przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 9.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku)

   

 6. Gwarant usunie wady objęte niniejszą gwarancją w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 7. Termin usunięcia wad może zostać przedłużony, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających usunięcie wady oraz o czas potrzebny na sprowadzenie nowych części.
 8. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania we własnym zakresie napraw lub zmian w przedmiocie gwarancji.